Bestuursverkiezing 19 maart 2023

Volgens de statuten van de vereniging treedt ieder jaar volgens een rooster bepaalde bestuursleden af en zijn dan wel of niet herkiesbaar. 
Ondergetekende heeft aangegeven om bij de algemene ledenvergadering aftredend en niet herkiesbaar te zijn. 

Leden die interesse hebben om de nieuwe secretaris van de vereniging te worden kunnen zich opgeven bij de voorzitter Davy Wertz.

Met vriendelijke groet,
Simone van de Haar.