Inschrijven voor deze show is niet meer mogelijk.

Exposanten die hebben ingeschreven krijgen in week 35 nog een email met nadere informatie.

We hopen dat we op 12 september 2021 met alle Dobermannliefhebbers een gezellig, sportief evenement mogen beleven.

Namens het bestuur,
Simone van de Haar.

 

Datum: 12 september 2021
Keurmeester mevrouw Merete Dalgaard (DK)

Sluiting inschrijving: 29 augustus 2021

Locatie:
Werkgroep Mergelland
Vliegveldweg 1
6199 AD Beek (Maastricht-Aachen Airport)

Beste dobermannliefhebbers,

Ondanks de huidige situatie m.b.t. Covid-19 en de maatregelen die momenteel gelden doet het mij veel genoegen dat ik u kan meedelen dat de voorbereidingen voor onze eerste kampioenschapsclubmatch (KCM) in volle gang zijn. De KCM is hét jaarlijkse evenement binnen de NDC om in levenden lijve, van jong tot oud, onze Dobermann te kunnen bewonderen en op zijn exterieur te laten beoordelen onder het toeziend oog van een keurmeester.

Fokkers en liefhebbers van het ras kunnen hun Dobermann presenteren aan mevrouw Merete Dalgaard uit Denemarken, rasspecialist pur sang, die we bereid hebben gevonden om onze eerste KCM te keuren. De KCM is opengesteld voor leden en niet leden in het binnen- en buitenland. Zelfs niet ingeschreven honden zijn welkom op de KCM, mits voldoende gevaccineerd en aangelijnd.

Mocht u nog geen Dobermann eigenaar zijn maar overweegt u om een Dobermann aan te schaffen bent u uiteraard van harte welkom om kennis te maken met het ras. De KCM is het evenement waar u veel Dobermann’s kunt zien en u kunt bijpraten met Dobermann eigenaren en onze rasvereniging NDC. 

Keurmeester mevrouw Merete Dalgaard

Algemene informatie:
Van elke hond wordt een uitgebreid keurverslag gemaakt, dat samen met een certificaat aan het einde van de dag wordt uitgereikt na de eindkeuringen. In alle klassen is er een attentie en beker ter beschikking gesteld.

Bij voldoende inschrijvingen zal er volgens de regels van de Raad van Beheer aan de beste reu en beste teef een dubbel CAC worden toegekend, welke meetelt in de kwalificaties voor het Nederlands Kampioenschap.
Er zijn diverse titels te behalen zoals:

Clubwinner 2021
Beste reu
Beste teef
Beste gebruikshond
Beste veteraan
Beste jeugdhond
Beste jongste puppy
Beste puppy 

Onderstaand treft u belangrijke informatie aan met betrekking tot de KCM.
Wij verzoeken u eerst onderstaande informatie te lezen voor u inschrijft.

 • Bijzondere voorwaarden en regels:
 • Op de exposities is het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland van toepassing.
 • De kampioenschapsclubmatch wordt gehouden op zondag 6 juni 2021 te Beek, of indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op een door het bestuur van de vereniging nader te bepalen plaats en datum.
 • De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op het eigendomsbewijs.
 • Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.
 • Inzending van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan en daarmee uw akkoord met de gestelde regels.
 • Voor alle op de kampioenschapsclubmatch aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of demonstratiehonden) moet men het inentingsboekje/Europees hondenpaspoort bij zich hebben en kunnen tonen.
 • Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de expositie zelf, de kampioenschappen, alsmede ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.
 • De inzender (eigenaar/exposant) verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement. Kynologisch Reglement
 • De inzender (eigenaar/exposant) verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is (titerbepaling mag, mits bepaling is gedaan door een praktiserend dierenarts en is ingevuld in het hondenpaspoort met einddatum). Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de
  hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen.
 • Niet toegelaten worden:
  a. Honden met een oor- of huidaandoening.
  b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven.
 • Het bestuur acht zich in geval van calamiteit niet gehouden het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.
 • Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde  keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.
 • Artikel VI.17 Kynologisch reglement
  * Het is verboden op exposities of wedstrijden parforcebanden, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken.
  * Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.
 • Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie.

Couperen
1. Gecoupeerde oren: Het is verboden om aan de oren gecoupeerde honden mee te laten doen aan de expositie.
2. Gecoupeerde staart: Aan de staart gecoupeerde honden mogen NIET worden ingeschreven om deel te nemen aan tentoonstellingen, wedstrijden, keuringen en praktijkproeven indien:
 – zij in Nederland geboren zijn en de staart anders dan vanwege een diergeneeskundige noodzaak is gecoupeerd;
 – zij in het buitenland zijn geboren en in dat land van herkomst een wettelijk coupeerverbod geldt;
 – zij naar het buitenland zijn gebracht om aldaar de in dat land toegestane ingreep te ondergaan, om de Nederlandse wetgeving daarmee te omzeilen en na 1 december 2016 aan de staart zijn gecoupeerd.

Aan de staart gecoupeerde honden mogen WEL worden ingeschreven om deel te nemen aan tentoonstellingen, wedstrijden, keuringen en praktijkproeven indien:
– zij geïmporteerd zijn en afkomstig zijn uit een EU-land waar het couperen van de staart (nog) is toegestaan, mits de hond gecoupeerd werd gedurende de periode dat de eigenaar (lees de fokker) ingezetene was van dat EU-land;
– zij afkomstig zijn uit een EU-land waar het couperen van de staart (nog) is toegestaan waarvan de eigenaar (inschrijver) ingezetene is van dat EU-land;
– zij (ongeacht hun herkomst), beschikken over een medische verklaring waaruit de diergeneeskundige noodzaak van die ingreep blijkt.

Hondenwelzijn en rasspecifieke instructies:
Tijdens deze kampioenschapsclubmatch is het welzijn van de honden van het hoogste belang. Voor de keurmeester, exposanten, fokkers en bezoekers moet het welzijn van de hond prioriteit nr. 1 zijn.

De keurmeester wordt geïnstrueerd – d.m.v. de rasspecifieke instructies en de basisverklaring voor exterieurkeurmeesters – er op te letten dat de honden die gekeurd worden honden zijn zonder “overdrijving”. Ook is in dit document veel aandacht voor de bouw, het gebit, de ogen, overgewicht, temperament en gedrag, overvloedige beharing en verzorging.

De overdrijvingen die vroeger voorkwamen bij sommige rassen zijn anno 2021 niet meer gewenst bij de keuringen van deze rassen.

De huidige inzichten, zowel vanuit de fokkerij als ook de ondersteuning door de veterinaire beroepsgroep, maken het mogelijk om op een verantwoorde wijze tentoonstellingen, kampioenschapsclubmatches en andere keuringen te laten plaatsvinden. U zult in de eindkeuring zien dat de meest vitale honden de uiteindelijke winnaar zullen zijn.

Gezondheid en welzijn zijn leidend in het beleid van de Raad van Beheer en daarmee in alle activiteiten die plaatsvinden onder auspiciën van de Raad van Beheer.

Het Kynologisch Reglement en de uitvoeringsregels KCM’s zijn onverkort van toepassing.

Klasse-indeling

KlasseLeeftijdKosten
1.Jongste puppyklassevanaf 4 tot 6 maanden€ 20,00
2. Puppyklassevanaf 6 tot 9 maanden€ 20,00
3. Jeugdklassevanaf 9 tot 18 maanden€ 25,00
4. Tussenklassevanaf 15 tot 24 maanden€ 40,00
5.Openklassevanaf 15 maanden€ 40,00
6.Gebruikshondeklassevanaf 15 maanden
Inschrijven in de gebruikshondenklasse is niet verplicht voor gebruikshonden.
Inschrijven in een andere klasse mag ook, echter maar in één klasse.
Certificaat Raad van Beheer/ of andere kennelclub dient te worden ingestuurd.
Kopie werkboekje volstaat niet.
Indien deze kopie niet wordt meegestuurd bij de inschrijving wordt de hond in de openklasse ingeschreven.
U kunt het sturen naar secretaris@nederlandsedobermannclub.nl
€ 40,00
7. Kampioensklassevanaf 15 maanden
Inschrijven in de kampioensklasse is niet verplicht voor kampioenen.
Inschrijven in een andere klasse mag ook, echter maar in één klasse.
Certificaat dient te worden ingestuurd.
Indien het certificaat niet wordt meegestuurd bij de inschrijving wordt de hond in de openklasse ingeschreven.
U kunt het sturen naar secretaris@nederlandsedobermannclub.nl
€ 40,00
8.Veteranenklassevanaf 8 jaar en ouder€ 25,00
9. Fokkersklassevanaf 9 maanden€ 25,00
10.Koppelklasse 1 reu en 1 teef, zelfde eigenaar€ 10,00
11.Fokkerijklassemin. 3 honden, max. 5 honden, dezelfde fokker, verschillende eigenaren€ 10,00
12.Nakomelingenklassereu/teef met min. 3, max. 5 eerste generatie nakomelingen€ 10,00

 • Men moet inschrijven in die klasse waarin uw hond gezien zijn/haar leeftijd valt, op de dag van de kampioensclubmatch;
 • Dit houdt in dat uw hond 12 september minimaal 4 maanden oud moet zijn om te kunnen deelnemen;
 • Alleen wanneer uw hond in aanmerking komt voor de fokkersklasse kunt u kiezen in welke klasse u uw hond inschrijft. Voorbeeld: een hond van 12 maanden oud van een fokker kan worden ingeschreven in de Jeugdklasse óf in de fokkersklasse;
 • Men kan de hond maar in één klasse inschrijven.

Na inschrijving van uw hond(en) ontvangt u per mail een bevestiging dat uw inschrijving is ontvangen. 
Mocht u deze onverhoopt niet gekregen hebben, check dan uw spamfilter of mail naar de secretaris van de vereniging.

Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt naar:
Rekeningnummer ING
IBAN NL53 INGB 0009 5134 08
t.n.v. Nederlandse Dobermann Club
o.v.v. KCM 2021 / stamboomnaam hond.

Namens het bestuur hoop ik u in groten getale te mogen verwelkomen op onze eerste kampioenschapsclubmatch!

Mocht u nog vragen hebben over deze dag dan kunt u contact opnemen met:
Simone van de Haar
Secretaris NDC
secretaris@nederlandsedobermannclub.nl

Tevens kunnen de verklaringen om in te kunnen schrijven in de gebruikshondenklasse / kampioensklasse / medische verklaring naar bovenstaand emailadres gestuurd worden.