Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Nederlandse Dobermann Club (NDC).
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. 

Voor het laatst bijgewerkt: juni 2019  
1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing? 
2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens? 
3. Welke gegevens verzamelen wij en hoe? 
4. Hoe gebruiken wij uw gegevens? 
5. Hoe beveiligen wij uw gegevens en hoe lang bewaren wij deze? 
6. Hoe kan u uw wettelijke rechten uitoefenen? 

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing? 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, delen en opslaan over u wanneer u lid bent van de NDC of aan een NDC evenement deelneemt, onze website bezoekt of wanneer u contact met ons hebt.  
Onze website bevat links naar websites van derden.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens via de genoemde websites en wij zijn daar ook niet verantwoordelijk voor. Zie het privacy beleid van de desbetreffende website (indien aanwezig) voor meer informatie.  
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juni 2019 en vervangt alle eerdere versies. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en u over eventuele wijzigingen informeren door de gewijzigde verklaring op deze website te publiceren.  

2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens? 
De NDC is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals nader beschreven in deze privacyverklaring.  Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door de NDC, neem dan contact op met onze secretaris. 

3. Welke gegevens verzamelen wij en hoe? 
We verzamelen vijf categorieën persoonsgegevens van en over u: 
1. Naam en contactgegevens 
Dit zijn de gegevens die u zelf invoert als u lid wordt of u aanmeld voor een evenement of iets wilt publiceren op onze site, zoals u voor- en achternaam, geboortedatum, adres en woonplaats en u telefoonnummer en e-mailadres en gegevens van uw honden. 
2. Gegevens 
Wanneer u zich ergens voor aanmeld, word u doorgeleid naar de betaalomgeving om uw aanmelding af te ronden. Om de betaling te voltooien moet u uw betaalgegevens invullen, bijvoorbeeld een bankrekening- of creditcardnummer. 
3. Gegevens die we verzamelen als u contact hebt met ons 
Wanneer u via e-mail, WhatsApp, social media of telefonisch contact hebt met bestuur en/of vrijwilligers, dan leggen we deze contactmomenten vaak vast in onze systemen.  
4. Gegevens die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt of onze nieuwsbrief leest 
Wanneer u onze website bezoekt, registreren we onder meer uw IP-adres, browsertype en surfgedrag. 
5. Social-mediagegevens 
Afhankelijk van de instellingen van uw social network kunnen wij informatie ontvangen van de aanbieder van de genoemde dienst.  Als je bijvoorbeeld een account aanmaakt via uw Facebook- of Google- account, dan kunnen we een deel van uw publieke social-mediaprofiel ontvangen, inclusief uw gebruikersnaam, profielfoto, “likes” en vrienden.  Ook wanneer u met ons communiceert via onze socialmediapagina’s (bijvoorbeeld als u een opmerking plaatst, een foto uploadt of op de “like” knop klikt) kunnen wij deze gegevens ontvangen.  Zie het privacybeleid van u social-media-aanbieder voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij ontvangen en hoe u uw instellingen kunt wijzigen. 
We verzamelen bovenstaande gegevens op drie manieren: (1) we leggen de gegevens vast die u zelf invoert, (2) we leggen automatisch gegevens vast wanneer u op onze website surft, een nieuwsbrief opent of als u via sociaal media met ons communiceert.

4. Hoe gebruiken wij u gegevens? 
NDC gebruikt uw gegevens voor drie doeleinden:
4a. Voor het leveren van onze diensten en om contact met u te onderhouden. 
Als u iets aanvraagt / aanmeld of op een andere manier contact maakt, gebruiken we daarvoor de in paragraaf 3 beschreven gegevens. Uw naam en andere persoonsgegevens gebruiken we bijvoorbeeld in een catalogus.
Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te kunnen communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versturen van de nieuws brief of om u per mail te informeren.  We gebruiken uw contactgegevens ook om uw vragen te beantwoorden als u contact hebt met het NDC bestuur of vrijwilligers.  
Wij gebruiken uw betaalgegevens voor het afhandelen van uw betaling.  
4b. Voor onze administratie en voor het voldoen aan wet- en regelgeving 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor interne, administratieve doeleinden, zoals onze administratie en om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen.  
We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren, om onze wettelijke verplichtingen na te komen, voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang of de belangen van een derde of met uw toestemming. 
Wanneer we uw gegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd belang of de belangen van een derde, dan hebben wij deze belangen afgewogen tegen uw privacybelangen. Indien van toepassing zullen wij maatregelen treffen om uw privacybelangen te beschermen en onterechte schade te voorkomen. Onder ons gerechtvaardigd belang vallen bijvoorbeeld beveiligings- en veiligheidsdoeleinden of het leveren van betere diensten en aanbiedingen. Zie hierboven de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken voor meer informatie over deze belangen. Meer informatie over deze afweging is op verzoek beschikbaar.  
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd belang of de belangen van een derde heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken om redenen die verband houden met. 
4c. Inschakeling ondersteunende diensten 
Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals IT-leveranciers, marketingbureaus, creditcardmaatschappijen, betaalproviders enz..  Met deze derden sluiten we overeenkomsten waarin onder meer wordt bepaald dat zij vertrouwelijk met uw gegevens zullen omgaan en deze gegevens adequaat zullen beveiligen. 

5. Hoe beveiligen wij uw gegevens en hoe lang bewaren wij deze? 
De NDC heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde inzage van gegevens. We houden in dit opzicht rekening met de stand van de techniek en de kosten van de implementatie, zodat we een passend beveiligingsniveau kunnen garanderen met het oog op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. 
We bewaren uw gegevens zolang dat nodig is om de doeleinden te realiseren zoals die in deze privacyverklaring zijn beschreven, maar in het algemeen niet langer dan 2 jaar na u laatste interactie met ons, tenzij voor zover dat noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of ten behoeve van potentiële geschillen.  Wanneer we gegevens niet langer nodig hebben, vernietigen we deze gegevens of we anonimiseren ze, zodat ze niet meer naar u terug geleid kunnen worden.

6. Hoe kan ik mijn wettelijke rechten uitoefenen? 
U kunt contact opnemen met de NDC om de rechten uit te oefenen die u zijn toegekend op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder (1) het recht van toegang tot u gegevens, (2) deze te corrigeren, (3) deze te verwijderen, (4) de verwerking van uw gegevens te beperken, (5) het recht van dataportabiliteit en (6) het recht bezwaar te maken tegen verwerking. Houd er rekening mee, dat we soms meer informatie nodig hebben om uw identiteit te kunnen verifiëren.  Meer informatie: 
1. Recht van toegang 
U kunt ons vragen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken en als dat zo is, u toegang te geven tot die gegevens in de vorm van een kopie. Wanneer wij voldoen aan een toegangsverzoek zullen wij u ook aanvullende informatie verstrekken, zoals de doeleinden van de verwerking, de categorieën betrokken persoonsgegevens en eventuele andere informatie die u nodig heeft om de essentie van dit recht te kunnen uitoefenen.  
2. Recht van rectificatie 
U heeft het recht uw gegevens te laten corrigeren in geval deze onnauwkeurig of onvolledig zijn. Op verzoek corrigeren wij onjuiste persoonsgegevens over u en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan, wat kan bestaan uit het verstrekken van een aanvullende verklaring. 
3. Recht van verwijdering. U heeft ook het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen, wat  betekent dat wij uw gegevens wissen en waar mogelijk worden gewist door een eventuele andere beheerder aan wie uw gegevens eerder door ons bekend zijn gemaakt. Verwijdering van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in bepaalde gevallen die zijn beschreven in de wet en die worden opgesomd in artikel 17 van de GDPR/AVG. Dit omvat situaties waarin uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de aanvankelijke doeleinden waarvoor zij werden verwerkt alsmede in situaties waarin zij onrechtmatig werden verwerkt. Vanwege de wijze waarop wij bepaalde diensten onderhouden, kan het enige tijd duren voordat back-up kopieën zijn gewist. 
4. Recht van beperking van verwerking U heeft het recht van beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, wat inhoudt dat wij de verwerking van uw gegevens voor een bepaalde periode opschorten. De omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor dit recht omvatten situaties waarin de juistheid van uw persoonsgegevens werd betwist, maar waarbij wij enige tijd nodig hebben om de (on)juistheid ervan te verifiëren. Dit recht belet ons niet uw persoonsgegevens opgeslagen te houden. Wij zullen u informeren voordat de beperking wordt opgeheven.  
5. Recht van dataportabiliteit Uw recht van dataportabiliteit houdt in dat u ons kunt vragen om uw persoonsgegevens op een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare vorm te verstrekken en waar technisch mogelijk deze gegevens rechtstreeks naar een ander beheerder door te geven. Op verzoek en waar technisch mogelijk zullen wij uw persoonsgegevens direct naar de andere beheerder doorzenden.  
6. Recht van bezwaar
U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wat inhoudt dat u ons kunt vragen uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dit geldt alleen in geval dat de reden ‘gerechtvaardigd belang’ (waaronder profilering) de wettige basis voor verwerking vormt (zie paragraaf 4).  
Zo kunnen wij uw verzoek om toegang afwijzen wanneer het noodzakelijk is de rechten en vrijheden van andere personen te beschermen of weigeren uw persoonsgegevens te wissen als het verwerken van dergelijke gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het recht van dataportabiliteit bijvoorbeeld geldt niet wanneer de persoonsgegevens niet door u waren verstrekt of wanneer wij de gegevens niet op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst verwerken.  
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Als u met onopgeloste vragen blijft zitten, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.